Vzorníky (standarty) plemen králíků

přehled všech vzorníků králíků odkaz Z D E

 

Vzorník plemen

Angora (A)
Anglický beran (AB)
Aljaška (Al)
Anglický strakáč (AS)
Bílopesíkatý (Bí)
Belgický obr (BO)
Belgický obr albín (BOA)
Burgundský (Bu)
Český albín (ČA)
Český červený (Čč)
Český černopesíkatý (Ččp)
Český luštič (ČL)
Činčila malá (Čm)
Český strakáč (ČS)
Činčila velká (Čv)
Deilenaar (Dl)
Durynský (Du)
Francouzský beran (FB)
Francouzský stříbřitý (Fs)
Havanský (Ha)
Hototský bílý (Hb)
Hermelín (He)
Holíčský modrý (Hm)
Holandský (Ho)
Japonský (J)
Kalifornský (Kal)
Kastorex (Ca)
Kuní (Ku)
Kuní velký (Kuv)
Liščí (Li)
Marburský (Ma)
Malý beran (MaB)
Moravský bílý hnědooký (Mbh)
Míšeňský beran (MB)
Moravský modrý (Mm)
Meklenburský strakáč (MS)
Německý velký stříbřitý (Nvs)
Novozélandský bílý (Nb)
Novozélandský červený (Nč)
Nitranský (Ni)
Německý obrovitý strakáč (NoS)
Perlový (Pe)
Slovenský sivomodrý rex (SsRex)
Rex anglický strakáč (ASRex)
Rex holandský (HoRex)
Rex kuní (KuRex)
Rexi malí
Rex marburský (MaRex)
Rex červený (Nčrex)
Rex český luštič (ČLRex)
Rex ruský (RRex)
Rex rhönský (RhRex)
Rex rys (RysRex)
Rexi střední velikosti
Rex stříbřitý (SRex)
Rex siamský (SiRex)
Rex tříslový (TRex)
Rhönský (Rh)
Ruský (R)
Rys (Rys)
Rexi zakrslí
Stříbřitý malý (S)
Saténový (Sa)
Siamský (Si)
Siamský velký (Siv)
Tříbarevný strakáč (TS)
Tříslový (T)
Vídeňský bílý (Vb)
Vídeňský černý (Vc)
Vídeňský modrý (Vm)
Vídeňský šedý (Vš)
Vídeňský modrošedý (Vmš)
Velký světlý stříbřitý (Vss)
Zaječí (Za)
Zakrslý (Z)
Zakrslý beran (ZB)
Zakrslý bílopesíkatý (Zbí)
Zakrslý černý (Zč)
Zakrslý kastorex (ZCa)
zakrslý český černopesíkatý (ZČčp)
Zakrslý červený (Zčerv)
Zakrslý činčilový (Zči)
Zakrslý český luštič (ZČl)
Zakrslý strakáč (Zstr)
Zakrslý divoce zbarvený (Zdiv)
Zakrslý deilenaar (ZDl)
Zakrslý havanovitý (Zhav)
Zakrslý hototský (ZHb)
Zakrslý holandský (ZHo)
Zakrslý japonský (ZJ)
Zakrslý kuní (ZKu)
Zakrslý liščí (ZLi)
Zakrslý modrý (Zm)
Zakrslý moravský bílý hnědooký (ZMbh)
Zakrslý meklenburský strakáč (ZMS)
Zakrslý perlový (ZPe)
Zakrský rex anglický strakáč (ZASRex)
Zakrslý rex činčilový (ZČiRex)
Zakrslý rex holandský (ZHoRex)
Zakrslý rex kuní (ZKuRex)
Zakrslý rex marburský (ZMaRex)
Zakrslý rex meklenburský strakáč (ZMSRex)
Zakrslý rex modrý (ZMRex)
Zakrslý rex ruský (ZRRex)
Zakrslý rex rhönský (ZRhRex)
Zakrslý rex rys (ZRysRex)
Zakrslý rex stříbřitý (ZSrex)
Zakrslý slovenský sivomodrý rex (Z Rex)
Zakrslý ruský (ZR)
Zakrslý rhönský (ZRh)
Zakrslý stříbřitý (ZS)
zakrslý saténový (ZSa)
Zakrslý siamský (Zsi)
Zakrslý tříslový (ZT)
Zemplínský (Ze)

Chov králíků

Historie chovu

 • prapředkem je králík divoký
 • pravlastí Jihozápadní Evropa, především Pyrenejský poloostrov, dnešní Španělsko
 • v českých zemích nelze až do 70. let 19. stol. vůbec hovořit o chovu v dnešním smyslu (tzv. stájový králík, pobíhal volně ve stájích velkého dobytka – trpěn pro zábavu služebných; konec 70. let minulého století první informace a importy technologie a chovu cizích plemen

 

Význam – produkty

 • Maso: bílé, dietní, málo cholesterolu, pro racionální výživu spotřeba od 3,6 – 2,5kg/ob./rok – Itálie 5kg – nejvyšší spotřeba
 • Kůže: surovina pro průmysl kloboučnický a kožešnický
 • Vlna: surovina pro vlnařský průmysl – ceněna
 • Laboratorní zvíře: pro své dobré rozmnožovací schopnosti, krátký generační interval
 • Hnůj: najde své uplatnění
 • Zájmové chovatelství: koníčkem mnohých chovatelů

 

„Má určitá specifika projevující se v určitých výhodách či nevýhodách.“

 

 • Výhody: krátký generační interval, vysoká plodnost (multiparní a polyestrická), malé požadavky na prostor, vysoká intenzita růstu, využití kompletních krmných směsí
 • Nevýhody: náročnost na lidskou práci, individuální péče v oblasti reprodukce (i inseminace), menší stupeň využití mechanizace, vyšší náklady na krmivo v intenzivních chovech (kompletní krmné směsi)

 

Plemena a hybridy

 

 1. Velká (5 – 9kg)

- Z: Belgický obr, Moravský modrý, Francouzský beran

 1. Střední (3 – 5,5kg)

- Z: Velký světlý stříbřitý, Novozélandský bílý, Kalifornský, Burgundský

 1. Malá (2 – 3,2kg)

- Z: Malý beran, Činčila malá, Ruský, Kuní, Tříslový

 1. Zakrslá (0,7 – 2kg)

- Zakrslý beran, Hermelín

 1. Dlouhosrstá

- Z: Angora, Liščí

 1. Krátkosrstá

- Z: Kastorex, Rex

 1. Se zvláštní strukturou srsti

- Z: Saténový, Kožešinový

 1. Hybridi
 • pro intenzivní faremní chov
 • vyšlechtěni pod obchodními názvy: Hyla, Genie, Cunistar, HY2000,Zika
 • Nejvíce plemen pochází z Anglie, Francie, Švýcarska, Německa
 • I naši chovatelé vyšlechtili tzv. národní plemena: moravský modrý, český strakáč, český albín, kuní velký, český luštič, český červený

 

Technologie chovu

 1. Malochovy
 1. výživa a krmení – je býložravec (zelená píce, okopaniny, obiloviny- chov oves), výkrm ječmen, luštěniny, olejniny, suchá píce, popeloviny, vitamíny, příležitostné krmné odpady,            plevele, ohryz, voda, krmné směsi

celoroční zkrmování krmné směsi

LO zelená píce, obiloviny, seno

ZO seno, obiloviny, okopaniny

celoroční zkrmování sena, obilovin, vody

 1. ustájení – venkovní králíkárny (kotcový systém), má tradici i chovatelské opodstatnění, na podestýlce nebo roštech

králičince – zařízení zbudované k ochraně kotců (králíkárny)

 • zařízení králíkáren: krmítka na obiloviny, granulovaná krmiva a míchanice
 • jesle na zelenou píci a seno, napáječky, kotiště // koprofagie = požírání střevního obsahu je fyziologickým jevem tzv. měkký trus> přijímají značné množství bílkovinných substancí a vit B,K//
 1. rozmnožování – schopni během celého roku (nejvhodnější jaro a léto)

říje 2-5 dnů, březost 30-31 dnů, porod – vycházejí samovolně, matka pomáhá zuby, požírá lůžko, 20 – 30min., porodní hmotnost 35 – 80g, slepá, neosrstěná, se špatnou termoregulací, vidí 12. – 14. den, hnízdo opouští 14. - 21. Den, odstav 6. – 7. Týden

 

 1. Velkochovy

1) výživa a krmení – kompletní krmné směsi, granulovaná, voda – označení KKS

2) ustájení – v halách, klecový systém v několika etážích nad sebou, bezstelivové, umožňuje mechanizaci až automatizaci krmení, napájení a odklízení výkalů, zvyšuje produktivitu práce a koncentraci produkce, nutno bedlivě sledovat zdravotní stav, nepůsobí vnější klimatické podmínky, mikroklima se uměle reguluje

 

Produkce masa

 • Cíl: dosáhnout v 82 dnech živé hmotnosti 2,5 – 2,9kg při spotřebě 3,5 – 4,5 na 1kg přírůstku, při průměrné denní spotřebě 150 – 190g a jatečné výtěžnosti 58 – 60% (jatečný trup s hlavou + ledviny s ledvinovým tukem, játra) 1300 – 1700g
 • Králičí brojler: jedinec určený k rychlovýkrmu, cílem je získat v krátké době max. přírůstek s nízkou spotřebou krmiva a s efektivními ekonomickými náklady a nesmí být ovlivněna kvalita masa
 • Porážka v jatečné kondici, zdravé, v souladu se zákonem proti týrání – na jatkách omráčení elektrickým proudem do 20s vykrvení, v drobnochovech – zlámání vazu, prudký úder do týla, zabité ihned stahujeme (za tepla), do vaku, vyvrhnutí (vykolení) ihned po stažení

 

 

Produkce kůží

 • Po odpovídajícím způsobu zabití
 • Nejkvalitnější v zimě
 • Napnutí na napínák srstí dovnitř
 • Zavěšení v dobře větratelném prostoru
 • Cena 3,5 – 10,5,-/ks, podle zbarvení a hmotnosti

 

Produkce vlny

 • Chov náročnější, složitější je připravit králíky na vystavování
 • Stříž v délce 6 – 7cm, speciálními nůžkami pracnější, strojkem
 • Ošetřování, pročesávání
 • Pohlaví více králice než samci
 • 1. Stříž – ve 2,5 – 3 měsíci stáří 30 – 50g
 • 2. Stříž – za 3 měsíce od první 100 – 120g
 • 3. Stříž – za 3 měsíce 150 – 180g
 • 4. Stříž – nejvyšší 3 měsíce 200 – 300g – čistá vlna bez příměsi a nesplatěná
 • Ostříhané vhodně ustájit
 • Angora, Liščí

 

 

 

http://www.klub-alhadubi.estranky.cz/

Klub AlHaDuBí

http://www.angora.cz/klub-chovatelu-angorskych-kraliku

angor

http://chovateleas.webnode.cz/

anglických strakáčů

http://www.klubbelgickychobru.cz/

belgických obrů

http://www.lustici.webgarden.cz/

českých luštičů a českých albínů

http://www.klubceskystrakac.estranky.cz

českých strakáčů

http://cincilamalaadailenar.webnode.cz/

činčil malých a deilenárů

http://www.klubcv.wz.cz/

činčil velkých

http://www.holandsky-kralik.wz.cz/

holandských

http://www.kralikjaponsky.unas.cz/

japonských

http://www.klubkursi.estranky.cz/

kuních, ruských a siamských

http://www.volny.cz/kchkmp

masných plemen králíků

http://www.klubmbh.estranky.cz/

moravských bílých hnědookých

http://www.moravskymodry.cz/

moravských modrých

http://www.kraliknc.wz.cz/

novozélandských červených

http://www.strakaci.wz.cz/uvod.htm

meklenburských strakáčů

http://www.nemeckyobrovitystrakac.czweb.org/

německých obrovitých strakáčů

http://www.rexklub.websnadno.cz/

Rexklub ČR

http://www.rhonskykralik.wbs.cz/

rhönských

http://www.klubsa.webnode.cz/

saténových

http://www.stribritymaly.elist.cz

stříbřitých malých

http://klubvss.cz/

velkých světlých stříbřitých

http://www.kralikzajeci.com/

zaječích

http://www.zakrslykralik.unas.cz/

zakrslých králíků

http://www.zakrsly-teddy.webnode.cz/

teddy králíků

http://www.kralici-hop.cz/

Klub králičí Hop

 

http://klubbelgickychobrov.sk

Belgických obrů - SR

http://www.barany.sk

Beranů - SR

http://www.klubcv.infomi.sk

Činčily velké - SR

Holandský

http://www.holandsky.weblahko.sk

Holandských a hototských - SR

http://www.ag-hollaenderzuechter.de.to

Holandských - DE

www.hollanderclub.nl

Holandských - NL

www.shk.kaninavl.dk

Holandských - DK

www.jillswilddutchbunch.freehosting.net

Holandských - USA

http://www.rexklub.sk

Národních plemen a rexů - SR

http://www.klub-nosacs.sk

Německých a českých strakáčů - SR

http://www.klubkanino.wbl.sk

Nb.Kal,Ni,Kuv,Siv,Bu - SR

http://www.freewebs.com/thuringer/

Sallanderů a durynských - NL

www.klubvss.wbl.sk

Velkých světlých stříbřitých - SR

www.klubvk.szm.sk

Vídeňských - SR

Strakáčů

 

Strakáčů - DE

http://www.scheckenclub.at/

Strakáčů - AT

 

 

králík v kuchyni

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Kontakt

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ OKRESNÍ ORGANIZACE TRUTNOV Dvůr Králové n.L.
Erbenova 2365
544 01
tel.: 739 170 112
tel.: 721 566 729
csch-trutnov@seznam.cz